ગંદકીમાં ખદબદતો વિસ્તાર:હારીજના ધુણિયા વિસ્તારમાં ગંદકીનું સામરાજ્ય, સ્થાનિરોમાં રોગચાળાની ભીતિ - Alviramir

ગંદકીમાં ખદબદતો વિસ્તાર:હારીજના ધુણિયા વિસ્તારમાં ગંદકીનું સામરાજ્ય, સ્થાનિરોમાં રોગચાળાની ભીતિ


ગંદકીના કારણે મેલેરીયા, ડેન્ગ્યુના કેસ વધવાની શક્યતા

Leave a Comment