રોષ:માણસામાં ગરીબોના રાશનનો પુરવઠો અમીરોના ઘરમાં જવા લાગ્યો - Alviramir

રોષ:માણસામાં ગરીબોના રાશનનો પુરવઠો અમીરોના ઘરમાં જવા લાગ્યો

સર્વે કર્યા વિના અનેક ગરીબનંુ રાશન બંધ, અમિરોના રાશન ચાલુ રહેતાં રોષ

Leave a Comment