હવે લગ્ન માટે પણ સરકારની મંજૂરી જરૂરી, જાણો શું અપાયો છે આદેશ? - Alviramir

હવે લગ્ન માટે પણ સરકારની મંજૂરી જરૂરી, જાણો શું અપાયો છે આદેશ?

બીજા લગ્ન ત્યારે જ માન્ય ગણવામાં આવશે જ્યારે તેમણે તેના માટે સરકારની મંજૂરી લીધી હશે

Source link

Leave a Comment