😂 ૮૦ વર્ષ નાં દાદા એ માત્ર ૧૮ વર્ષ ની દીકરી સાથે લગ્ન કરી લીધાં જોઇલો/ દુનિયા નું સુ થસે હવે 😀 - Alviramir

😂 ૮૦ વર્ષ નાં દાદા એ માત્ર ૧૮ વર્ષ ની દીકરી સાથે લગ્ન કરી લીધાં જોઇલો/ દુનિયા નું સુ થસે હવે 😀

https://www.youtube.com/watch?v=g0MZms_pE5M

Leave a Comment